Audyt
PDF Drukuj

1. Audyt systemów bezpiecze?stwa informacji:

         obejmuje przegl?d i inwentaryzacj? wszelkich grup informacji chronionych 
         przetwarzanych w przedsi?biorstwie tj:

         - dane osobowe, tajemnica przeds?biorstwa, informacje niejawne

2. Audyt bezpiecze?stwa fizycznego

3. Audyt zgodno?ci z ISO/IEC 17799-2 oraz ISO 27001

Audyty obejmuj? ocen? dotychczas stosowanych w firmie systemów zarz?dzania bezpiecze?stwem informacji, stosowanych systemów ochrony fizycznej, poziomu stosowanych zabezpiecze?, inwentaryzacja posiadanych zasobów informacyjnych, identyfikacj? grup informacji chronionych przetwarzanych w firmie.. Audyty zako??zone s? raportem zawieraj?cym rekomendacj? koniecznych i zalecanych wdro?e? w drodze poprawy bezpiecze?stwa przedsi?biorstwa

 
Projekt i wykonanie Kompan.pl© Informacje Chronione 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone