Opracowanie dokumentacji i wdra?anie systemów
PDF Drukuj

1. Tajemnicy przedsi?biorstwa, (system oparty na zapisach ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji) - ustawa

 • opracowywanie dokumentacji systemu;
 • opracowanie wykazu dokumentacji stanowi?cej tajemnic? przedsi?biorstwa;
 • przeprowadzanie szkole?, dopuszcze?;
 • wdro?enie i weryfikacja poprawno?ci stosowania (ewidencja, rejestracja, przechowywanie, oznakowanie, zasady udost?pniania);
 • kontrole.
  Ciekawostka

2. Ochrony danych osobowych, (system oparty na ustawie o ochronie danych
osobowych) – ustawa

 • przygotowanie firm do kontroli GIODO
 • opracowywanie polityki ochrony danych osobowych, wraz z instrukcj? ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych;
 • inwentaryzacja i weryfikacja zbiorów danych osobowych przetwarzanych w organizacji;
 • zg?oszenia zbiorów danych do GIODO;
 • Sporz?dzenie umów powierzenia przetwarzania lub udost?pniania zbiorów danych osobowych;
 • opracowanie systemu zbioru upowa?nie? dla osób przetwarzaj?cych dane w zbiorach danych osobowych dla ka?dego ze zbiorów i ich aktualizacji;
 • szkolenia dla Administratora Bezpiecze?stwa Informacji, Administratorów systemów w których przetwarzane s? zbiory oraz Zarz?dzaj?cych zbiorami;
 • oferujemy narzedzie informatyczne s?u??ce osobom funkcyjnym systemu do prowadzenia elektronicznej ewidencji osób i ich szczegó?owych
  upowaznie? do przetwarzania danych osobowych oraz raportowania na bie??co oraz w uj?ciu historycznym zawartych w bazie informacji.
  Narzedzie to w przypadku wielopunktowego dost?pu z wielu miejsc prowadzenia dzia?anosci do baz danych osobowych pozwala centralnie zarzadza? zbiorem upowa?nie? niezale?nie od liczby przetwarzanych zbiorów danych osobowych.
  Aby spe?ni? wymagania Rozporzadzenia MSWiA (Dz.U.2004r. Nr 100.poz.1024) w przypadku posiadania wielu zbiorów danych osobowych przetwarzanych z wielu miejsc, niejednokrotnie kluczowym staje sie posiadanie podobnego funkcjonalnie narzedzia.

3. Informacji niejawnych, (wg wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych) - ustawa

 • Opracowanie instrukcji przetwarzania informacji niejawnych;
 • Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych;
 • Opracowanie instrukcji kancelaryjnej;
 • Opracowanie SWB (Szczególnych Wymaga? Bezpiecze?stwa ) oraz procedur bezpiecze?stwa dla systemu/ów informatycznych przetwarzaj?cych te informacje;
 • Doradztwo w zakresie tworzenia kancelarii tajnej.
 
Projekt i wykonanie Kompan.pl© Informacje Chronione 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone