Polityka Bezpiecze?stwa Informacji
PDF Drukuj

  • Opracowywanie koncepcji Polityki Bezpiecze?stwa Informacji jako dokumentu nadrz?dnego;
  • Opracowanie szkole? zwi?zanych z bezpiecze?stwem informacji dla ka?dej z grup informacji chronionych tak dla osób funkcyjnych jak i osób je przetwarzaj?cych;
  • Audyty zgodno?ci przetwarzania wszelkich grup informacji chronionych z Polityk? Bezpiecze?stwa Informacji;
  • Analiza wymaganej dost?pno?ci, zapewnienia poufno?ci i integralno?ci danych zgodnie z przeprowadzon? inwentaryzacj? zasobów;
  • Analiza obiegu dokumentacji;
  • Analiza oraz opracowywanie/uzupe?nianie zasobu wzorców dokumentacyjnych.
 
Projekt i wykonanie Kompan.pl© Informacje Chronione 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone