Szkolenia PDF Drukuj

1. Szkolenia wdro?eniowe:

W ramach wdro?anych systemów bezpiecze?stwa dla ka?dej z grup informacji chronionych prowadzimy specjalistyczne szkolenia.

Szkolenia organizowane sa w siedzibach klientów/zleceniodawców i oparte s? na obowi?zuj?cych odno?nych aktach prawnych oraz opracowanej dla firmy dokumentacji.

Zakres i plan szkolenia ka?dorazowo jest uzgadniany z klientem i jest uzale?niony od liczby pracowników zaanga?owanych w eksploatacj? systemu.

2. Szkolenia specjalistyczne dedykowane dla firm - w siedzibie zleceniodawcy:

- Rodzaje tajemnic prawnie chronionych- klasyfikacja informacji - aspekty prawne; - Ochrona tajemnicy przedsi?biorstwa;
- Ochrona Danych Osobowych;
- Ochrona Informacji Niejawnych.


3. Bezpiecze?stwo teleinformatyczne - konieczny zakres dla przedsibiorstw w tym istnienia i stosowania procedur dotycz?ceych m.in.:
- u?ytkowania poczty elektronicznej;
- zasady czystego biurka;
- kontroli dost?pu;
- korzystania z internetu oraz us?ug sieciowych;
- dost?pu do aplikacji biznesowych;
- u?ytkowania komputerów przeno?nych;
- pracy na odleg?o??;
- instalacji ogólnodostepnego opraogramowania;
- kopii zapasowych.

4. Ochrona informacji a ?ycie – studium przypadku.

 
Projekt i wykonanie Kompan.pl© Informacje Chronione 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone