O firmie

Konkurencyjny charakter wspó?czesnej gospodarki rynkowej sprawia, ?e sfera ochrony informacji nabiera strategicznego znaczenia, nie tylko w ramach wspó?pracy miedzynarodowej, ale równie? na p?aszczy?nie przedsi?biorczo?ci pa?stwowej i prywatnej.
Specjalizujemy si? w zagadnieniach ochrony wszelkich grup informacji chronionych dzia?aj?c w ramach obowi?zuj?cego prawa oraz mi?dzynarodowych standardów
Przedmiotem dzia?alno?ci jest badanie zgodno?ci dzia?ania danej jednostki organizacyjnej z obowi?zuj?cymi przepisami prawa w zakresie ochrony informacji w niej przetwarzanych, oraz zabezpieczenie interesów pracodawcy w tym zakresie.

Misja

Jeste?my po to aby:
- pomóc firmom chroni? zasoby informacyjne;
- u?wiadomi? pracowników o konieczno?ci ich ochrony;
- tworzy? i dopasowywa? istniej?ce uregulowania administracyjne w celu maksymalnej
  ochrony interesów pracodawcy.

Aby to osi?gn?? wdra?amy mi.in. Systemy :

- Ochrona Danych Osobowych (w tym przygotowanie do kontroli GIODO);
- Tajemnica Przedsi?biorstwa;
- Zarz?dzanie Bezpiecze?stwem Informacji wg standardu ISO 27001;
- Informacje Niejawne